Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola Bašovce bola zriadená spolu so školskou jedálňou v roku 1967.
Najskôr bola umiestnená v zrekonštruovanom učiteľskom byte, neskôr sa jej priestory rozšírili
(po zrušení ZŠ 1-4. roč.).

Škola Bašovce je jednotriedna Materská škola s celodennou formou výchovy.
Jej zriaďovateľom je Obec Bašovce.

Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno -emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti, v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami.

Materská škola Bašovce uskutočňuje výchovu a vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu Sedmokráska, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0- predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program je rozšírený o prvky regionálnej výchovy, ktoré smerujú do oblasti enviromentálnej výchovy a prostredníctvom kultúrneho odkazu minulosti cez lásku k rodičom, starým rodičom, rodine, obci utvára základy národného povedomia detí.

Aktuálne z Materskej školy…

Prvý polrok v Materskej škole ubehol ani sme sa nenazdali. 
V septembri sme sa zišli vo vynovených priestoroch – spálňa a jedáleň krásne vymaľované , s novým bambusovým obložením a šatňa detí s novým  plastovým oknom prispeli ku vylepšeniu estetiky priestorov. Chceme sa s vami podeliť o svoje zážitky z niektorých akcií  v tomto období.
V októbri  sme prežili pekné dopoludnie v Dome umenia v Piešťanoch, sledovaním divadelného predstavenia „Gašparko a princezná“. Po predstavení si deti s radosťou vyskúšali „vodenie “ bábok a zahrali sa s nimi.
V novembri  deti  básňami , piesňami a tančekmi  zabavili a rozveselili svojich starých rodičov a seniorov obce v kultúrnom dome . 
Adventné obdobie prinieslo chvíle, kedy sme sa spolu tešili a pripravovali na Vianoce- narodenie Ježiška. Deti tvorili zo slaného cesta adventné venčeky, ozdoby na vianočný stromček, vystrihovali a lepili Mikulášov , vytvárali vianočné stromčeky maľovaním, lepením, skladaním.  Popritom si vyspevovali vianočné koledy z vlastného repertoáru 🙂

Šiesteho decembra sa ozývala v škôlke  pieseň:  „ Príď k nám, príď k nám Mikuláš, už sa teší každý z nás“  …. a Mikuláš naozaj prišiel! Nielen s darčekmi, ale i  s knihou dobrých skutkov. Mal v nej však napísané i to , v čom sa majú niektoré deti zlepšiť  ( i polepšiť). Deti nasľubovali všetko, čo od nich Mikuláš žiadal, ba  i niečo navyše : )   Svoj sladký balíček si každý z nich musel zaslúžiť básničkou alebo piesňou. Najväčšiu radosť však mali z nových  hračiek.

Vyvrcholením adventu  bolo slávnostné posedenie pod stromčekom, kde si deti pripomenuli  niektoré zvyky a tradície viažúce sa k obdobiu Vianoc ( pochutili si na oblátkach s medom, medovníčkoch, ovocí a ďalších dobrotách od mamičiek). Potom sa trieda zmenila na tancujúcich šmolkov a víly, kde sa deti  vyšantili v rytme vianočných melódií.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí našu MŠ podporovali v minulom roku –  p. starostovi Ľ. Dekanovi, p. E.  Petrášovej, poslancom OZ, zamestnancom OÚ, sponzorom, darcom 2 % z dane a hlavne rodičom detí za všetku pomoc a podporu.
                                                                             Janka Macová

Dokumenty